Phone. 09-4524254

Email. ravintolahaikaranpesa@kolumbus.fi.